Bedrijfshulpverlening en wetgeving

Bedrijfshulpverlening  en wetgeving

In de Arbowet staan diverse bepalingen voor zowel werkgever als werknemer om te zorgen dat de werkzaamheden zo gezondheid en veilig mogelijk wordt georganiseerd en verricht. Helaas is niet alles te voorkomen en hiervoor heeft de wetgever bepaald dat er medewerkers (en/of ondernemers) moeten worden opgeleid om de gevolgen van deze calamiteiten zo beperkt mogelijk te houden. De aanwezigheid van bedrijfshulpverleners op het bedrijf volgt uit artikel 15 van de Arbowet.

In de wettekst staat: Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt onmiddellijk hulp als er op een bedrijf een incident is.
De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting
 • Het onmiddellijk kunnen verlenen van hulp

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood (snel/ onmiddellijk) de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij/zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

De taken van een BHV’er en de risico’s binnen je bedrijf bepalen hoeveel bedrijfshulpverleners er aanwezig moeten zijn. Je moet voldoende BHV’ers hebben om een (kleine) calamiteit aan te kunnen. Naar aanleiding van de benoemde risico’s in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kan men berekenen hoeveel BHV’ers er minimaal binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn (in de NEN 4000 is een rekenmodel opgenomen). De wet stelt geen eisen aan het aantal BHV’ers. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft, indien het een klein bedrijf betreft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere opgeleide BHV’er aanwezig zijn.

Een paar aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening zijn:

 • De BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHV-taken goed uit te voeren;
 • BHV’ers volgen ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus;
 • Zorg voor dekking van BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende (werk)locaties/ afdelingen in het bedrijf (waar wordt gewerkt);
 • Er moeten altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Ook bij ziekte en vakantie van de BHV’er moet de veiligheid gewaarborgd blijven;
 • Zorg dat waar gewerkt wordt onmiddellijk een BHV-er aanwezig kan zijn, dit kan ook door afspraken te maken met collega bedrijven.
  • Let op: de BHV’er van het collega bedrijf moet bekend zijn met de risico’s van uw bedrijf/ organisatie en hierop getraind zijn.